You are currently viewing ОБЩО СЪБРАНИЕ БФСТ – 2024г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ БФСТ – 2024г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СНЦ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ“


На основание чл.26, ал.1, изр. първо, предложение първо от ЗЮЛНЦ и
Чл.33, ал.1, изр. първо, предложение първо от устава на СНЦ „Българска
федерация по спортни танци“, Управителният съвет на БФСТ, по своя
инициатива, свиква редовно общо събрание на членовете на СНЦ
„Българска федерация по спортни танци“, ЕИК 831803072, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” 75, което ще се
проведе на 16.03.2024 год. от 10,00 ч., в гр. Русе, ул. „Студентска“ 2,
при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на БФСТ
  за 2023 год.
 2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета /финансовия
  отчет/ на БФСТ за 2023 год.
 3. Приемане на отчета на Контролния съвет на БФСТ за 2023 год.
 4. Приемане на бюджета на БФСТ за 2024 год.
 5. Приемане на отчет за изпълнението през 2023 год. на Програмата по
  Чл.28, ал.1, т.10 от ЗФВС за развитие на спортните танци и състезателните
  танцови стилове, признати за спорт от Световната федерация по спортни
  танци, приета от ОС на БФСТ на 10.11.2019 год.
 6. Приемане на програма за развитие в Република България на
  спортните танци и състезателните танцови стилове, признати за спорт от
  Световната федерация по спортни танци (World DanceSport Federation), в
  съответствие с националната програма за развитие на физическата
  активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата
  дейност по чл.7, т.2 от ЗФВС за нов четиригодишен период.
 7. Определяне на размера на годишния членски внос за 2025 година.
 8. Освобождаване от отговорност на членовете и на председателя на
  Управителния съвет на БФСТ.
 9. Приемане на изменения и/или допълнения в Устава на БФСТ.
 10. Разни.
  При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.2 от
  устава на СНЦ „Българска федерация по спортни танци“, общото събрание
  ще бъде отложено и ще се проведе с един час по-късно на същото място и
  при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФСT
Иван Деспотов

След приключване на ОС на същото място ще се проведе ОС на съдийска и треньорска колегии, ще се изберат треньорски и съдийски съвет, както и ще се гласуват правилниците / Трансферен, Състезателен, Правилници за съдийска и треньорска колегии, както и правилник за соло момичета /.
Ако някой желае да нощува в Русе и се нуждае от съдействие, може да се обърне към господин Иван Деспотов на телефон 0887 749 580.